دی اریتور یا دی گازور

دی اریتور یک تجهیز است که از ان برای حذف کردن اکسیژن و گازهای حل شده در ابی که برای مصرف دیگ بخار استفاده می شود اکسیژن حل شده در اب بویلر باعث حسارت های شدیدی از حمله خورندگی در سیستم بخار و لوله بخار می شود که به دیواره فلزی بویلر ولوله ها می … ادامه خواندن دی اریتور یا دی گازور