Tag Archives: مواد ضد جلبک

موادضد رسوب وجلبک برج خنک کنده (کولینگ تاور)

مواد ضد جلبک در سیستم برج خنک کننده K.S.2310 این مواد باعث میشود در سیستم برج خنک کننده جلبک را از ببین می برد وچون در استخر های وبرج ها درون اب انها فضای کافی ونور واکسیژن و مواد غذای برای رشد جلبک وجود دارد وشروع به رشد میکند از این رو استخرها وبرج راندمان […]