تلفن همراه

02191306382

ایمیل ما

info@karizanshimi.ir

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه: 9صبح تا 7 شب
مواد کی اس 2401شستشوی ممبران قلیا

مواد کی اس 2401شستشوی ممبران قلیا

شرکت کاریزان شیمی مواد کی اس 2401پاک کننده رسوبهای الی و میکروارگانیسم هااز روی ممبران

موادکی اس 2400شستشوی ممبران اسیدی

موادکی اس 2400شستشوی ممبران اسیدی

شرکت کاریزان شیمی   مواد کی اس 2400پاک کننده رسوبهای معدنی ازروی ممبرانها   کی

مواد کی اس 2500مواد انتی اسگالانت

مواد کی اس 2500مواد انتی اسگالانت

  شرکت کاریزان شیمی مواد کی اس 2500جلو گیری از تشکیل رسوب بر روی ممبرانهای

مواد کی اس 2261مواد دیگ بخارPHبالا

مواد کی اس 2261مواد دیگ بخارPHبالا

شرکت کاریزان شیمی مواد کی اس 2261پیشگیری از رسوب وخورندگی در دیگ های بخار مواد

موادکی اس 2150مواد ضد رسوب دیگ بخار

موادکی اس 2150مواد ضد رسوب دیگ بخار

Karizanshimi.ir شرکت کاریزان شیمی2150 مواد کی اس 2150پیشگیری از رسوب وخورندگی در دیگ های بخار

درباره شرکت کاریزان شیمی

درباره شرکت کاریزان شیمی

یکی از راه های توسعه کشور هاوحرکت انها به سوی تمدن ورفاه عمومی استفاده بهینه

X